Waarop kunt u auteursrecht hebben?


De Auteurswet biedt bescherming aan de makers van schep≠pingen/crea≠ties die in de wet 'werken van letterkun≠de, weten≠schap of kunst' worden genoemd.
Het betreft alle voort≠breng≠se≠len op het gebied van let≠terkun≠de, weten≠schap of kunst.
De literaire of wetenschap≠pelijke waarde of de artisti≠citeit van het werk, mooi of lelijk, kunst of kitsch, doen er in het auteurs≠recht niet toe.
Het is ook niet van belang of het om een privť of beroepsmatig gemaakt werk gaat. 

 

Wel zijn er twee algemene voorwaarden waaraan het werk moet voldoen wil het auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn: 
Behalve
origineel moet de creatie ook zintuiglijk waar≠neem≠baar zijn,
dus te zien, te lezen of te horen zijn.

Een melodietje in iemands hoofd kan niet beschermd worden, maar als dit gekrabbeld staat op de achterkant van een bierviltje wťl. 

1. Origineel karakter
2. Zintuiglijk waarneembaar Voorbeelden

Voorbeelden van werken die auteurs≠rechtelijk beschermd kunnen zijn:

- alle ge≠schrif≠ten zoals romans, novellen, (Sinter≠klaas) gedichten, brieven, opstellen, dagboe≠ken, top-10 lijs≠ten, notulen, telefoongid≠sen, adverten≠ties en slagzin≠nen
- muzi≠kale composi≠ties
- toneel≠wer≠ken, choreo≠grafieŽn en pantomimes
- rede≠voerin≠gen, voordrachten en conferences
- films en video≠clips
- schilderijen, tekenin≠gen, (spot-)pren≠ten, strips, grafi≠sche werken
- bouwte≠kenin≠gen, aardrijks≠kundige kaarten (land≠kaar≠ten, stadsplat≠tegron≠den)
- bankbil≠jetten
- archi≠tectoni≠sche werken
- foto's
- wer≠ken van beel≠dende kunst
- producten van industriŽle of ambach≠telijke vormge≠ving

- siera≠den
- computersoft≠wa≠re